Simba Kerst 2018 Prijstrekking

Algemene informatie

Deze prijstrekking is alleen bedoeld voor personen die in de leeftijd van 16 jaar of ouder in Nederland verblijven en onder voorbehoud van toestemming van een ouder voor minderjarigen.  Het aanmelden gaat in op dinsdag 11 december 2018 om 16.00 uur en eindigt op maandag 24 december 2018 om middernacht.

De prijzen:

Hoofdprijs: Het bekroonde Simba Hybrid®-matras
Winnaar: Ted selderbeek

2de prijs: Twee Simba Hybrid®-hoofdkussens
Winnaar: 
Annemarie Dales

3de prijs: Een Simba Hybrid®-hoofdkussen
Winnaar: Roxanne Ringeling

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Om deel te nemen:

Deelnemers moeten de gedeelde instructies op sociale media volgen en zich registreren op de daarvoor bestemde link door hun achternaam, voornaam en e-mailadres aan te geven.

De winnaars worden getrokken op donderdag 27 december. Organisator: Simba Sleep Limited. Mezzanine Floor, Southside Building, 105 Victoria Street, Londen, SW1E 6QT, Verenigd Koningkrijk. Tenzij anders aangegeven, worden geen aanvragen op dit adres geaccepteerd.

Actie voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Simba Kerst 2018 prijstrekking (de "Prijstrekking"). Door deel te nemen aan de prijstrekking, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden"). Promotiemateriaal met betrekking tot de prijstrekking, inclusief alle informatie over de prijstrekking, maken ook deel uit van deze algemene voorwaarden. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in promotiemateriaal en deze Algemene voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

De promotor van deze Prijstrekking is Simba Sleep Limited van Mezzanine Floor, Southside Building, 105 Victoria Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, SW1E 6QT ("Simba").

 1. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en legaal in Nederland verblijven. Medewerkers van Simba of een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en hun naaste familieleden en leden van hun huishoudens, en iedereen die anderszins verbonden is aan de werking of het uitvoeren van de prijstrekking komt niet in aanmerking om deel te nemen. Simba behoudt zich het recht voor van deelnemers te eisen dat ze bewijzen dat ze in aanmerking komen om deel te nemen aan de prijstrekking. Als de winnaars niet in aanmerking komen, behoudt Simba zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen en om de teruggave van een reeds toegekende prijs te eisen.

 2. Met de prijstrekking zullen er in totaal 3 winnaars en drie prijzen zijn. De prijstrekking wordt gepromoot op Simba's Instagram-account (@simbamatras) en Facebook-account. De prijstrekking zal plaatsvinden volgens het volgende schema en heeft de volgende bijzonderheden:

  Deelname vanaf 16:00 uur op 11/12/2018. Meespelen is eenvoudig en gratis. Het enige wat je moet doen is je even aanmelden via onderstaande link en controleren of alle gegevens kloppen (en aanvullen waar nodig).

  Link naar aanmelden prijstrekking: https://simbaj.typeform.com/to/ToTwi6

  Aanmelden kan tot middernacht op 13/12/2018. 

 3. Toegang tot de prijstrekking is gratis; geen aankoop is noodzakelijk. Alleen inzendingen die worden ingediend in overeenstemming met clausule 3 worden geaccepteerd en andere inzendingen worden op geen enkele andere manier geaccepteerd. In het bijzonder is het gebruik van script, macro of een geautomatiseerd systeem om deel te nemen aan prijstrekking verboden en inzendingen die zijn gemaakt (of lijken te zijn gemaakt) met een dergelijk systeem kunnen als ongeldig worden behandeld. Alle onleesbare, onvolledige of frauduleuze inzendingen worden afgewezen. Deelnemers mogen slechts één prijs per persoon winnen, ongeacht het aantal ingediende inzendingen.

 4. Er zullen drie winnaars zijn. De te winnen prijzen zijn:
  Hoofdprijs: Een Simba Hybrid®-matras naar keuze
  Tweede prijs: 2 Simba Hybrid®-hoofdkussens
  Derde prijs: 1 Simba Hybrid®-hoofdkussen

 5. De winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle bijbehorende kosten die niet specifiek in deze Algemene voorwaarden worden vermeld. De winnaar is ook persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke of incidentele uitgaven en eventuele btw, nationale en / of lokale belastingverplichtingen die zijn ontstaan bij het claimen of gebruiken van de prijs. De prijs is zoals vermeld en is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar. Er is geen contant geld of een ander alternatief voor de prijs, geheel of gedeeltelijk. Door deel te nemen aan de prijstrekking, stemmen de deelnemers ermee in dat de prijs wordt toegekend op basis van 'koop op eigen bate en schade', en dat noch Simba, noch een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de prijs geven.

 6. De winnaars van de prijstrekking zijn de eerste drie willekeurig gekozen naam uit alle volledige, in aanmerking komende, correct ingediende aanmeldingen die voldoen aan de vereisten van clausule 3, ontvangen vóór het einde van de toepasselijke sluitingsdatum zoals uiteengezet in clausule 3. De winnaars worden op de hoogte gesteld per e-mail. De winnaars kunnen worden gevraagd een geldig legitimatiebewijs in te dienen voordat ze hun prijs ontvangen. De prijs wordt bezorgd op het gekozen adres van de winnaar.

 7. Als Simba om welke reden dan ook geen contact kan opnemen met een van de winnaars binnen 7 dagen, behoudt Simba zich het recht voor om nog een willekeurige trekking uit te voeren om hun prijs aan een andere deelnemer toe te kennen. Als de winnaar niet op het bericht van Simba heeft gereageerd tegen de datum vermeld in de kennisgeving van winnen, behoudt Simba zich het recht voor om nog een willekeurige trekking uit te voeren om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen. Het verstrekken van de prijs impliceert op geen enkele manier goedkeuring van Instagram of enige andere betrokken derden met de Prijstrekkingen.

 8. In het geval dat, om redenen die Simba niet beheerst en niet gerelateerd zijn aan de winnaar, Simba de prijs niet kan uitreiken zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, behoudt Simba zich het recht voor om een ​​prijs van vergelijkbare aard en een gelijkwaardige waarde toe te kennen, of naar eigen goeddunken de contante waarde van de prijs. In het geval van afdruk of andere fout waardoor er meer winnaars zijn dan prijzen voor de Prijstrekkingen, behoudt Simba zich het recht voor om op elk moment de beschikbare prijs toe te kennen door een verdere trekking of om de prijs of de prijs waarde te verdelen tussen de winnaars van de prijstrekkingen.

 9. Door deel te nemen aan de prijstrekkingen, stemmen de deelnemers ermee in dat hun namen worden vermeld in publiciteitsmateriaal met betrekking tot de prijstrekkingen zonder verdere verwijzing, betaling of andere compensatie. Dit omvat het beschikbaar stellen van hun naam als winnaar op de Website. Details van de winnaar worden op verzoek ook beschikbaar gesteld aan deelnemers en het publiek door een brief en afgestempelde geadresseerde envelop te sturen naar Simba Sleep Limited, Mezzanine Southside Building, 105 Victoria Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, SW1E 6QT.

 10. Hoewel de prijstrekkingen mogelijk op Facebook en Instagram staan, wordt de prijstrekking op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of gekoppeld aan Facebook of Instagram en ga je ermee akkoord dat Facebook, Instagram en Twitter op geen enkele manier aansprakelijk zijn. Je geeft informatie aan Simba en niet aan Facebook of Instagram. De informatie die je verstrekt, wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in clausule 13 hieronder.

 11. Simba verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van deelnemers voor zover noodzakelijk om de prijstrekkingen uit te voeren, inclusief voor de prijs die aan de winnaar wordt bezorgd. Als deelnemers bij het deelnemen aan de Prijstrekkingen geen van de verplichte informatie invullen, mogen ze niet deelnemen aan de Prijstrekkingen. De namen van deelnemers en andere persoonlijke gegevens van hun deelname aan de prijstrekkingen worden door Simba verzameld en opgeslagen en bewaard in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid dat van tijd tot tijd van kracht is (zie https://simbamatras.nl/pages/privacybeleid).

  Door jouw aanmelding aan deze prijstrekking te bevestigen, stem je in met het verzamelen, verwerken en opslaan van jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en bevestig je daarmee je aanmelding voor de Simba-nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden door ons een verzoek te sturen naar hallo@simbamatras.nl. De organisator maakt alleen gebruik van de persoonlijke gegevens van de kandidaten met het oog op het goede verloop van de prijstrekking en de registratie van onze nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij. Deze algemene voorwaarden (evenals elk ander element / niet-contractueel verzoek dat daarmee verband houdt) zijn onderworpen aan de wetgeving die van kracht is in Nederland.

 12. Simba behoudt zich het recht voor om de Prijstrekkingen naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, annuleren, beëindigen of opschorten, indien zij van mening zijn dat de Prijstrekkingen niet kunnen worden uitgevoerd zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden of in het geval van een virus, een computerbug of ongeoorloofde menselijke tussenkomst of enige andere oorzaak die de redelijke controle van Simba te boven gaat en die de administratie, veiligheid, onpartijdigheid of normaal verloop van de Prijstrekkingen zou kunnen beschadigen of beïnvloeden. Noch Simba, noch een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige omstandigheden, verlies, mislukkingen of vertragingen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar of hun invloed, zoals (maar niet beperkt tot) de handelingen of verzuimen van leveranciers die door Simba zijn geselecteerd om te zorgen voor de prijs of anderszins waardoor de Prijstrekkingen kunnen worden verstoord, of die kunnen leiden tot verlies of beschadiging van de prijs in transit naar de winnaar.

 13. Simba is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van het deelnemen aan de prijstrekkingen of de acceptatie en / of het gebruik van de prijs, of voor technische, hardware- of software fouten, verloren, defecte of niet-beschikbare netwerkverbindingen of moeilijkheden van welke aard dan ook die hun mogelijkheid om deel te nemen aan de Prijstrekkingen zouden kunnen beperken of verbieden. Simba is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, ongeldige, onvolledige of anderszins onleesbare vermeldingen. Bewijs van inzendingen is geen bewijs van ontvangst door Simba. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt op enige manier Simba's aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of om andere zaken waarin aansprakelijkheid niet wettelijk mag worden beperkt.

 14. Elke deelnemer die deel neemt of probeert om deel te nemen aan de Prijstrekkingen op een manier die volgens Simba's redelijke vastberadenheid in strijd is met deze Algemene voorwaarden of door zijn aard onrechtvaardig is voor andere nieuwkomers (inclusief maar niet beperkt tot knoeien met de werking van de Prijstrekkingen, vals spelen, hacken, misleiding of andere oneerlijke spel praktijken zoals het irriteren, misbruiken, bedreigen of lastigvallen van andere deelnemers of Simba en / of zijn medewerkers of vertegenwoordigers), kan naar eigen goeddunken door de prijstrekkingen worden afgewezen. Wanneer dergelijke acties de Prijstrekkingen aanzienlijk hebben aangetast, kan Simba naar eigen goeddunken verdere stappen toevoegen aan de Prijstrekkingen die het redelijkerwijs nodig acht om eventuele problemen op te lossen die het gevolg zijn van dergelijke acties.

 15. Al Simba's beslissingen met betrekking tot de Prijstrekkingen zijn definitief en Simba zal geen correspondentie met deelnemers aangaan.

 16. Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. De rechtbanken van Nederland zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of claims die ontstaan in verband met de prijstrekkingen of deze algemene voorwaarden.

  Betaal met iDEAL, creditcard, PayPal of betaal in termijnen tegen 0% rente.