Matrasbeschermer garantie

1. Matrasbeschermer 1 jaar garantie

1.1 Simba garandeert dat zij elke Simba matrasbeschermer die een wezenlijk gebrek vertoont en onder haar eenjarige garantie valt, zal vervangen.

 

2. Algemeen

2.1 Deze garantie geldt in aanvulling op en doet geen afbreuk aan uw wettelijke basisrechten met betrekking tot goederen met een gebrek zoals bedoeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden en in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.2.2 Deze garantie geldt vanaf de datum van levering en verstrijkt 1 jaar na deze datum, behoudens verval als gevolg van artikel 5.

2.3 Deze garantie geldt alleen voor Simba-matrasbeschermers en niet voor eventuele andere goederen die Simba of haar bevoegde wederverkopers verkopen.

2.4 Deze garantie geldt alleen voor u als oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan een andere persoon. Indien u de matrasbeschermer verkoopt of anderszins afstand doet van de eigendom daarvan, aanvaardt de volgende eigenaar de matrasbeschermer in de staat waarin het op dat moment verkeert, zonder garantie, met inbegrip van alle gebreken.

 

  1. Omvang

3.1 Deze garantie kan worden ingeroepen indien uw matrasbeschermer materiële gebreken vertoont waardoor het materiaal of stiksel loslaat of scheurt of anderszins een gebrek vertoont ondanks het normale gebruik daarvan; of

3.2 eventuele andere gebreken in het materiaal of de fabricage vertoont die niet het gevolg zijn van een gebrek aan redelijke zorgvuldigheid bij de behandeling van de matrasbeschermer.

 

  1. Beperking

Deze garantie geldt niet onder één of meer van de volgende omstandigheden:

4.1 de klacht gaat over een voorkeur wat betreft het comfort.

4.2 de klacht betreft de normale slijtage die redelijkerwijze te verwachten is als gevolg van het overeenkomstig onze aanwijzingen gebruiken van de matrasbeschermer;

4.3 het gebrek is het gevolg van een ongeluk, misbruik, nalatigheid of opzettelijke beschadiging van de matrasbeschermer van enigerlei aard.

4.4 de matrasbeschermer is bevuild of in een onhygiënische staat.

4.5 het gebrek is het gevolg van overmacht of een natuurverschijnsel waarop wij geen invloed hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming of een natuurramp.

 

  1. Verval

Deze garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

5.1 indien de matrasbeschermer is gebruikt voor een ander dan het beoogde doel; op een wijze die in strijd met onze aanwijzingen voor gebruik is; of zonder redelijke zorgvuldigheid.

5.2 indien u of een met u verbonden persoon probeert de matrasbeschermer te veranderen of te herstellen zonder toestemming of probeert de matrasbeschermer te reinigen met onjuiste reinigingsmiddelen of -technieken.

5.3 indien de matrasbeschermer wordt verkocht door een ander dan Simba Matras of een erkende wederverkoper.

 

  1. Vorderingen

6.1 Een vordering op grond van deze garantie dient te zijn ontvangen binnen 30 dagen nadat u het gebrek ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

6.2 Vorderingen dienen te worden ingediend bij de winkel van aankoop of per e-mail rechtstreeks te worden gericht aan Simba op hallo@simbamatras.nl samen met het bewijs van aankoop.

6.3 Ingeval van een vordering op grond van deze garantie zal Simba u verzoeken ten minste drie foto's van de ondeugdelijke matrasbeschermer te verstrekken. Deze foto's zullen worden gebruikt om te bepalen of vervanging noodzakelijk is. Alleen Simba beoordeelt of een matrasbeschermer ondeugdelijk is en in aanmerking komt voor deze garantie. Indien geen foto's van het gebrek worden verstrekt, kan vertraging ontstaan bij de vervanging of wordt de matrasbeschermer mogelijk niet vervangen. Wij kunnen ook onze onafhankelijke inspectiedienst (Homeserve) inschakelen om ons te helpen bij ons besluit te vervangen.

6.4 Indien Simba besluit dat u in aanmerking komt voor een vervangende matrasbeschermer, wordt het vervangend exemplaar op onze standaard afleverwijze kosteloos binnen zeven dagen na ontvangst van de foto's waaruit het gebrek blijkt, aan u geleverd.

6.5 In geval van een vordering in Nederland zullen wij de ondeugdelijke matrasbeschermer ophalen bij aflevering van het vervangend exemplaar.

6.6 Ingeval van een andere vordering dient de matrasbeschermer in de originele verpakking of een geschikte andere verpakking aan ons te worden teruggestuurd overeenkomstig artikel 6 van het Algemene Voorwaarden. Wij zullen het vervangend exemplaar dan versturen na ontvangst van uw foto's of van de geretourneerde matrasbeschermer zelf, mits wij ermee instemmen dat het gebrek een vervangende matrasbeschermer rechtvaardigt.

 

Betaal met iDEAL, creditcard, PayPal of betaal in termijnen tegen 0% rente.