Matrasgarantie

Matrasgarantie 

Een matras van Simba is een perfect voorbeeld van geavanceerde matras technologie

, die met zorg is toegepast om u de beste nachtrust te bieden. Om u nog meer gerust te stellen: wij weten zo zeker dat u tevreden zult zijn met uw matras, dat wij een ondeugdelijk matras dat binnen onze hierna omschreven tienjarige garantie valt, zullen vervangen.

 

 Algemeen

1.1 Deze garantie vormt een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke basisrechten met betrekking tot ondeugdelijke goederen zoals omschreven in bovenstaand artikel 9 en in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Deze garantie geldt vanaf de datum van aankoop en verstrijkt tien jaar na deze datum, behoudens verval op grond van artikel 4.

1.3 Deze garantie geldt alleen voor Simba-matrassen en niet voor eventuele andere goederen die Simba of haar bevoegde wederverkopers verkopen.

1.4 Deze garantie geldt alleen voor u als oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar aan een andere persoon. Indien u het matras verkoopt of anderszins afstand doet van de eigendom ervan, aanvaardt de volgende eigenaar het product in de staat waarin het op dat moment verkeert, met inbegrip van alle gebreken en kan hij geen beroep doen op deze garantie.

 

 Omvang van de garantie

  1. Deze garantie kan worden ingeroepen indien uw Simba-matras een of meer van de volgende wezenlijke gebreken vertoont als gevolg van gebreken in de fabricage of materialen:

2.1 Het oppervlak van het matras vertoont een zichtbare deuk van meer dan 25 millimeter ten opzichte van het gebied van het matras eromheen;

2.2 eventuele materiële tekortkomingen in het matras waardoor het schuim losraakt of scheurt;

2.3 een wezenlijke fabricagefout in de ritssluiting;

2.4 een fabricagefout in de hoes, waardoor de hoes losraakt of scheurt of de ritssluiting niet goed werkt ondanks het naar behoren gebruiken daarvan; en/of

2.5 eventuele andere gebreken in het materiaal of de fabricage die niet het gevolg zijn van een onzorgvuldige behandeling van het matras.

 

 Beperking

  1. Deze garantie geldt niet onder één of meer van de volgende omstandigheden:

3.1 De klacht over een gebrek betreft het op de gebruikelijke wijze zachter worden van het matras in de loop van de tijd; als gevolg van zetting van de materialen of anderszins;

3.2 de klacht over een gebrek betreft normale slijtage die redelijkerwijze is te verwachten van het gebruik van het matras in overeenstemming met onze aanwijzingen;

3.3 het gebrek is het gevolg van een ongeluk, misbruik, nalatigheid of opzettelijke beschadiging van enigerlei aard;

3.4 het gebrek is het gevolg van overmacht of een natuurverschijnsel waarop wij geen invloed hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming of een natuurramp;

3.5 het matras is bevuild of in een onhygiënische staat;

3.6 de klacht betreft een voorkeur wat betreft het comfort of een lokale verandering in de stevigheid van het matras.

 

 Verval

  1. Deze garantie vervalt automatisch onder de volgende omstandigheden:

4.1 Indien het matras niet wordt gebruikt voor het beoogde doel als matras om op te slapen of in strijd met onze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt;

4.2 indien het matras niet met redelijke zorgvuldigheid wordt gebruikt. Een gebruiker wordt geacht niet met redelijke zorgvuldigheid te hebben gehandeld onder de volgende omstandigheden:

(i) gebruik zonder beddengoed;                                                                   

(ii) gebruik met een oude of ongeschikte bedbodem;

(iii) anderszins verkeerd omgaan of behandelen van het matras; en/of

(iv) elke andere behandeling waarbij de vereiste mate van zorgvuldigheid kan worden geacht te ontbreken;

4.3 indien u het matras zonder toestemming probeert te veranderen of te herstellen dan wel zonder de juiste reinigingsproducten of -technieken probeert te reinigen (zie het onderdeel Veelgestelde Vragen voor bijzonderheden);

4.4 indien het matras wordt verkocht door een ander dan Simba Matras of een erkende wederverkoper.

4.5 Indien u reeds een vordering op grond van deze garantie heeft ingesteld, heeft u geen recht meer een andere vordering op grond van de proefperiode van 100 nachten slapen in te dienen.

 

5. Vorderingen

5.1 Een vordering op grond van deze garantie dient te zijn ontvangen binnen 30 dagen nadat u het gebrek ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

5.2 Vorderingen dienen te worden ingediend bij de wederverkoper waar de aankoop is verricht of per e-mail rechtstreeks aan Simba te worden gericht op hallo@simbamatras.nl en bijvoeging van het aankoopbewijs.

5.3 Ingeval van een vordering op grond van deze garantie zal Simba u vragen foto's van het gehele slaapoppervlak van het matras en een eventueel zichtbaar gebrek te verstrekken. Deze foto's zullen worden gebruikt om te bepalen of vervanging noodzakelijk is. Alleen Simba beoordeelt of een matras ondeugdelijk is en in aanmerking komt voor deze garantie. Indien onvoldoende foto's van het gebrek worden verstrekt of de kwaliteit onvoldoende is, kan vertraging ontstaan bij de vervanging of wordt het matras mogelijk niet vervangen. Wij kunnen ook onze onafhankelijke inspectiedienst inschakelen om ons te helpen bij ons besluit te vervangen.

5.4 Indien Simba besluit dat u in aanmerking komt voor een vervangend matras, wordt het vervangend exemplaar op onze standaard afleverwijze kosteloos bij u afgeleverd.

5.5 Simba neemt het ondeugdelijk matras bij levering van het vervangend exemplaar terug indien het ophaaladres zich in het land van aankoop bevindt of spreekt met u af dat u het matras aan ons retourneert.

 

Betaal met iDEAL, creditcard, PayPal of betaal in termijnen tegen 0% rente.